7/24 Bakım ve Hemşire Hizmetleri

Kurum ortamında oldukça önem taşıyan bir diğer unsur hemşire hizmetleridir. Bireylerin kendilerini güvende hissedebilmeleri ve süreç içerisinde olası etmenler ile karşılaştıklarında destek alacak kişilerin yanında olması önemlidir. Kurum içerisinde 7/24 bakım ve hemşire hizmetlerinin varlığı güvenli ortamı pekiştirerek hastaların huzurlu olmasına yardımcı olacaktır. Deneyimli, sıcak ilişki kurabilen, hastaların duygu ve düşüncelerine önem vererek işlemlerini sürdüren uzman kişiler süreç içerisinde aktif konuma sahip olmaktadırlar. Sadece hastalara değil yakınlarına da gerekli bilgi ve özeni veren uzmanlar süreci bütünleşik bir boyutta ele alarak değerlendirmektedirler.

Hemşire hizmetleri uzmanlık gerektiren önemli bir alandır. Her bireye özgü yapılması gereken durumlar aşamalandırılarak ilerletilmektedir. Süreç içerisinde doktorun uyguladığı ve aşamalandırdığı tedavi planına uygun hareket etmek hemşire hizmetlerini yürütürken öne çıkmaktadır. Süreçte etkili olan bir diğer etmen ise hizmetlerin belli aralıklarda bir rutin olarak ilerletilmesi, aksamaların olmaması ve hangi hastanın hangi alanda desteklenerek sürecin planlanmasıdır. Acil müdahale konusunda deneyimli ve bilgi sahibi olunması şarttır. Yara bakımından solunum cihazlarına kadar gerekli ve bilinmesi önem kazanan eylemler deneyimlenmeli, hastalara özen göstererek uygulanması sağlanmalıdır. Hemşirenin görev ve sorumluluklarını şu şekilde listeleyebiliriz:

  1. Kurumda bulunan bireylere ve ailelerine yönelik  hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek olan sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirtir. Hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetleme işlemlerini gerçekleştirir.
  2. Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime ileterek analizler.
  3. Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.
  4. Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
  5. Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.
  6. Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır.
  7. Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.
  8. Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.